Radi promicanja, usklađivanja i zastupanja interesa obrtnika na razini jedne ili više jedinica lokalne samouprave obrtnici osnivaju udruženja obrtnika.
Udruženje obrtnika osniva se na teritorijalnom i strukovnom principu za područje jedne ili više jedinica lokalne samouprave.
Udruženje obrtnika je član Komore.

Zadaci i poslovi udruženja obrtnika utvrđuju se statutom udruženja obrtnika u skladu sa Zakonom, Statutom HOK-e i Statutom Komore.
Zadaci i poslovi udruženja obrtnika su da na svom području:
•    štiti i promiče interese svojih članova,
•    zastupa interese svojih članova pred tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave,
•    sudjeluje u programima razvoja i poticanja inovacija u obrtništvu,
•    pravodobno izvješćuje Komoru i HOK o svim pitanjima od
•    interesa za obrtništvo Hrvatske,
•    omogući protok svih informacija ukupnog komorskog sustava prema svojim
•    članovima, poglavito u svezi sa strukovnim pitanjima te pravima i dužnostima
•    članova,
•    brine o unapređivanju sustava obrazovanja za potrebe obrtništva,
•    organizira strukovni rad kroz cehove i sekcije, kao i putem odbora, komisija i
•    drugih radnih tijela,
•    raspravlja o svim strukovnim i gospodarskim pitanjima na vlastitu inicijativu ili na poticaj komore,
•    izvješćuje svoje članove o radu i odlukama Komore i HOK-e, te im predlaže poduzimanje mjera u interesu svojih članova,
•    daje stručnu pomoć pri osnivanju i poslovanju obrta,
•    obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom i općim aktima.
Pored poslova i zadataka utvrđenih prema stavcima 1. i 2. ovog članka udruženje obrtnika obavlja i poslove i zadaće iz djelokruga Komore, a koje je Komora prenijela na udruženje.