Komora ima Upravni odbor.
Upravni odbor ima 13 članova.

Članovi Upravnog odbora jesu:

 1. predsjednici udruženja obrtnika,
 2. 2 člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore.

 

Upravni odbor:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine,
 2. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 3. predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,
 4. ustanovljuje i  zastupa razvojne interese članica Komore s gledišta jedinstvenog komorskog sustava, ekonomske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
 5. predlaže nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama donošenje i izmjenu propisa,
 6. daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, druga tijela i organizacije,
 7. daje pisano mišljenje Hrvatskoj obrtničkoj komori o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa Statutom Hrvatske obrtničke komore,
 8. usklađuje međusobne interese strukovnih grupa,
 9. ustanovljuje potrebe i predlaže način provedbe stručne izobrazbe u obrtništvu,
 10. predlaže članove komisija za polaganje majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te članove komisija za izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja,
 11. donosi opće akte potrebne za rad Komorskog ureda,
 12. utvrđuje prijedlog financijskog proračuna, i rebalansa financijskog proračuna Komore koje donosi Skupština,
 13. potvrđuje odluku o ispunjenju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika,
 14. imenuje i razrješava članove cehova Komore i radnih tijela Upravnog odbora,
 15. imenuje i razrješava tajnika Komore,
 16. imenuje i razrješava predstavnike Komore u druge organizacije i tijela,
 17. odlučuje o prigovorima radnika Komorskog ureda protiv pojedinačnih odluka s područja radnog odnosa,
 18. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 19. odlučuje o potrebi za radom, pravima i obvezama u skladu s općim aktima Komore,
 20. donosi Odluku o visini za naknade, nagrade, dnevnice i putne troškove članovima tijela, radnih tijela i cehova Komore, sukladno odluci Hrvatske obrtničke komore o najvišim iznosima naknade,
 21. donosi Pravilnik o načinu rada cehova Komore,
 22. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Komore,
 23. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 24. donosi Poslovnik o načinu izbora i djelokrugu poslova odbora i komisija Upravnog odbora,
 25. rješava i ostala pitanja koja prema ovog Statutu i drugim aktima pripadaju u njegov djelokrug.


UPRAVNI ODBOR:

REDNI BR. IME I PREZIME UDRUŽENJE OBRTNIKA
1. MARIO KAMALIĆ Cres-Lošinj
2. KRISTIJAN KOŠĆIĆ Crikvenica
3. OLGA TROHA Čabar
4. RENATA TOMAC Delnice
5. MILJENKO MILOHNIĆ Krk
6. NIKOLA DERANJA Novi Vinodolski
7. JOSIP DEDIĆ Opatija
8. ŽELJKO DUMIČIĆ Rab
9. DARKO SERTIĆ Rijeka
10. ŽELJKO BLAŽIĆ Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje
11.  TATJANA KUŠIĆ  Vrbovsko
12.  ŽELJKO JURANIĆ  Krk
13.  GORAN MARŠANIĆ  Rijeka