Komora ima Upravni odbor.
Upravni odbor ima 13 članova.

Članovi Upravnog odbora jesu:

 1. predsjednici udruženja obrtnika,
 2. 2 člana koje imenuje Skupština na prijedlog predsjednika Komore.

 

Upravni odbor:

 1. provodi odluke i zaključke Skupštine,
 2. utvrđuje prijedlog Statuta i drugih akata koje donosi Skupština,
 3. predlaže odluke i stajališta, te daje mišljenja o pitanjima o kojima raspravlja Skupština,
 4. ustanovljuje i  zastupa razvojne interese članica Komore s gledišta jedinstvenog komorskog sustava, ekonomske politike i drugih pitanja značajnih za poduzetništvo i gospodarstvo Republike Hrvatske,
 5. predlaže nadležnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama donošenje i izmjenu propisa,
 6. daje mišljenja o propisima koje predlažu i donose nadležna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, druga tijela i organizacije,
 7. daje pisano mišljenje Hrvatskoj obrtničkoj komori o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa Statutom Hrvatske obrtničke komore,
 8. usklađuje međusobne interese strukovnih grupa,
 9. ustanovljuje potrebe i predlaže način provedbe stručne izobrazbe u obrtništvu,
 10. predlaže članove komisija za polaganje majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti te članove komisija za izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja,
 11. donosi opće akte potrebne za rad Komorskog ureda,
 12. utvrđuje prijedlog financijskog proračuna, i rebalansa financijskog proračuna Komore koje donosi Skupština,
 13. potvrđuje odluku o ispunjenju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika,
 14. imenuje i razrješava članove cehova Komore i radnih tijela Upravnog odbora,
 15. imenuje i razrješava tajnika Komore,
 16. imenuje i razrješava predstavnike Komore u druge organizacije i tijela,
 17. odlučuje o prigovorima radnika Komorskog ureda protiv pojedinačnih odluka s područja radnog odnosa,
 18. odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 19. odlučuje o potrebi za radom, pravima i obvezama u skladu s općim aktima Komore,
 20. donosi Odluku o visini za naknade, nagrade, dnevnice i putne troškove članovima tijela, radnih tijela i cehova Komore, sukladno odluci Hrvatske obrtničke komore o najvišim iznosima naknade,
 21. donosi Pravilnik o načinu rada cehova Komore,
 22. utvrđuje pročišćeni tekst Statuta i drugih akata Komore,
 23. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora,
 24. donosi Poslovnik o načinu izbora i djelokrugu poslova odbora i komisija Upravnog odbora,
 25. rješava i ostala pitanja koja prema ovog Statutu i drugim aktima pripadaju u njegov djelokrug.


UPRAVNI ODBOR:

REDNI BR. IME I PREZIME UDRUŽENJE OBRTNIKA
1. MARIO KAMALIĆ Cres-Lošinj
2. KRISTIJAN KOŠĆIĆ - potpredsjednik Crikvenica
3. OLGA TROHA Čabar
4. RENATA TOMAC Delnice
5. EDIS KIRINČIĆ Krk
6. IVICA GRDINIĆ Krk
7. SVEMIR RAKAR Novi Vinodolski
8. MAURICIO POČEKAJ - potpredsjednik Opatija
9. ŽELJKO DUMIČIĆ - potpredsjednik Rab
10. DARKO SERTIĆ - potpredsjednik Rijeka
11. GORAN MARŠANIĆ Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje
12. JASMINKA BLEĆIĆ V-K-K-J
13.  TATJANA KUŠIĆ  Rijeka