Predsjednika Komore imenuje i razrješava Skupština Komore iz redova članova Komore.
Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini Komore.
Predsjednik Komore predstavlja i zastupa Komoru i odgovoran je za zakonitost njezina rada.

Predsjednik Komore:

  • predsjedava sjednicama Skupštine i Upravnog odbora,
  • usklađuje aktivnosti tijela i oblika organiziranja i rada unutar Komore,
  • brine se da rad tijela Komore bude u skladu s ovim Statutom i drugim općim aktima Komore, zakonom i interesima članova Komore,
  • osigurava provedbu odluka tijela Komore i Hrvatske obrtničke komore,
  • u slučaju nefunkcioniranja udruženja obrtnika saziva, uz suglasnost Upravnog odbora, izvanrednu sjednicu skupštine udruženja obrtnika,
  • surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama,
  • predstavlja Komoru u suradnji s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama, raspoređuje sredstva unutar financijskog proračuna i naredbodavac je za njegovo izvršenje,
  • predlaže Upravnom odboru imenovanje i razrješenje tajnika Komore,
  • obavlja i druge poslove određene ovim Statutom, zakonom i drugim općim aktima Komore.

 

Predsjednik Komore može svoje pojedine ovlasti prenijeti na druge osobe.

Na prijedlog predsjednika Komore Skupština imenuje i razrješava 4 potpredsjednika Komore iz redova članova Komore.

Predsjednik i potpredsjednici Komore čine savjetodavno i izvršno tijelo Komore pod nazivom: Predsjedništvo Komore.

Predsjednik Komore u četverogodišnjem mandatu je: DALIBOR KRATOHVIL, obrtnik iz Vrbovskog.

 

POTPREDSJEDNICI
1.     JOSIP DEDIĆ, Opatija
2.     ŽELJKO DUMIČIĆ, Rab
3.     KRISTIJAN KOŠČIĆ, Crikvenica
4.     DARKO SERTIĆ, Rijeka