Nadzorni odbor Komore ima 3 člana, a imenuje ih Skupština Komore iz redova članova Komore, na četiri godine.
Ista osoba ne može istovremeno biti član Nadzornog i Upravnog odbora Komore.
Članovi Nadzornog odbora Komore između sebe biraju predsjednika na svojoj prvoj sjednici.

Nadzorni odbor Komore:

  1. nadzire provedbu Statuta Komore i drugih općih akata Komore te ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članova Komore,
  2. nadzire materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore,
  3. nadzire ostvarivanje prava i izvršavanje obveza Komorskog ureda Komore prema Statutu Komore i drugim općim aktima Komore,
  4. donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora Komore.

 

NADZORNI ODBOR

REDNI BR. IME I PREZIME UDRUŽENJE OBRTNIKA
1. SAŠA GLASENHARDT Rijeka
2. MIRISLAV IVANIŠ Rijeka
3. GORDANA ŠTIFTER DRAŠĆIĆ - predsjednica Rijeka