Tijela komore su: Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Predsjednik.

Skupština
Skupština je najviše tijelo upravljanja Komorom, a čine je predstavnici članova Komore. Skupština donosi Statut, financijski proračun i opće akte. Skupština također imenuje i razrješava predsjednika Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor i ostala radna tijela Skupštine. Izbor predstavnika u Skupštinu obavlja se vodeći računa o brojčanoj, strukovnoj i teritorijalnoj zastupljenosti članova.

Upravni odbor
Članovi Upravnog odbora jesu predsjednici Udruženja obrtnika  i još dva člana koje imenuje Skupština. Sjednicu Upravnog odbora saziva i njome predsjeda bez prava odlučivanja predsjednik Komore.

Nadzorni odbor
Nadzorni odbor imenuje Skupština. Ista osoba ne može istodobno biti član Nadzornog i Upravnog odbora HOK-a

Predsjednik
Predsjednika imenuje i razrješava Skupština iz redova članova Komore. Predsjednik predsjeda sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Predsjednik predstavlja i zastupa obrtničku komoru PGŽ u suradnji s ostalim komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu.