Komora promiče, usklađuje i zastupa zajedničke interese obrtništva, te zastupa i predstavlja članove Komore pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, drugim tijelima i organizacijama.

Komora je pravna osoba, s pravima, obvezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o obrtu (u nastavku teksta: Zakonom), Statutom Hrvatske obrtničke komore i ovim Statutom.

Pravnu osobnost Komora stječe danom upisa u Registar područnih obrtničkih komora kojeg vodi Hrvatska obrtnička komora.

Komora je član Hrvatske obrtničke komore kao dio jedinstvenog komorskog sustava.


Teritorijalni obuhvat Komore čini područje Primorsko-goranske županije.

Udruženja obrtnika osnovana na području Komore jesu: Udruženje obrtnika Cres-Lošinj, Udruženje obrtnika Crikvenica, Udruženje obrtnika Grada Čabra, Udruženje obrtnika Delnice, Udruženje obrtnika otoka Krka, Udruženje obrtnika Grada Novog Vinodolskog, Udruženje obrtnika Opatija, Udruženje obrtnika Rab, Udruženje obrtnika Rijeka, Udruženje obrtnika Vrbovsko, Udruženje obrtnika Viškovo-Kastav-Klana-Jelenje.

Zadaci i poslovi Komore su:

 1. zastupanje i predstavljanje interesa obrtnika pred tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne)  samouprave, drugim tijelima jedinica i organizacijama,
 2. promicanje obrta i obrtništva poticanjem i organiziranjem nastupa na sajmovima i uspostavljanju poslovnih kontakata, informiranjem javnosti o obrtu i obrtništvu putem brošura, kataloga, medija i slično,
 3. praćenje, analiziranje, sintetiziranje i izvješćivanje o gospodarskoj politici i njenom utjecaju na obrtništvo, kao i utjecanje na uspostavu gospodarske politike u funkciji razvoja obrtništva,
 4. davanje stručne pomoći iznalaženjem mogućnosti povoljnog kreditiranja, organizacijom seminara i stručnih predavanja, te davanjem stručnih savjeta pri osnivanju obrta i poslovanju obrta, kao i udruženja obrtnika,
 5. prikupljanje podataka potrebnih za ocjenu stanja u obrtništvu i iniciranje promjena za razvoj obrtništva, te za potrebe informatičkog sustava Hrvatske obrtničke komore, kao i o drugim pitanjima iz svog djelokruga,
 6. poticanje razvojno-istraživačkog i inventivnog rada,
 7. davanje stručnih mišljenja, primjedbi i prijedloga odgovarajućim tijelima kod donošenja propisa i dokumenata od interesa za obrtništvo, te iniciranjem izmjena i dopuna propisa i dokumenata od interesa za obrtništvo kod tijela vlasti područja koje obuhvaća Komora i putem Hrvatske obrtničke komore ukoliko se radi o propisima na razini države,
 8. promicanje, organiziranje i sudjelovanje u obrazovanju za obrtništvo i dopunskoj izobrazbi sukladno ovlastima iz odredbi propisa vezanih za obrazovanje za obrtništvo, te vođenje potrebnih evidencija s područja obrazovanja i polaganja majstorskog ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti,
 9. predlaganje članova komisija za polaganje majstorskih ispita i ispita o stručnoj osposobljenosti, te članova komisija za izdavanje dozvola (licencija) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja,
 10. organiziranje i provođenje obučavanja za potrebe obrtništva,
 11. poticanje i sudjelovanje u izdavačkoj djelatnosti za potrebe obrtništva,
 12. potvrđivanje odluke o ispunjavanju uvjeta za osnivanje udruženja obrtnika,
 13. vođenje registra udruženja obrtnika,
 14. poticanje, koordiniranje, pomaganje i praćenje provedbe osnovnih programskih zadataka rada u udruženjima obrtnika,
 15. procjenjivanje mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja te poticanje istraživanja u gospodarstvu i za gospodarstvo u obrtništvu,
 16. sudjelovanje pri oblikovanju gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike,
 17. uspostavljanje i razvoj svih vrsta poslovnih odnosa,
 18. poticanje inovacije proizvoda, proizvodnih procesa, načina pružanja usluga, kao i razvoja tehnološke infrastrukture,
 19. sudjelovanje u usklađivanju gospodarskih i društvenih interesa na području ekologije,
 20. poticanje, razvoj i štićenje dobrih poslovnih običaja, poslovnog morala i zaštita potrošača,
 21. razvoj informacijskog sustava i poslovnog informiranja članstva o stručnim, poslovnim i tehnološkim pitanjima i novostima iz djelokruga rada Komore, putem komorskog glasila i drugih sredstava javnog priopćavanja,
 22. davanje pisanog mišljenja Hrvatskoj obrtničkoj komori o usklađenosti statuta udruženja obrtnika sa Statutom Hrvatske obrtničke komore,
 23. vođenje evidencije članstva Komore, temeljem kojih se utvrđuje ispunjavanje uvjeta izbora i imenovanja članova u tijela Komore i udruženja obrtnika, te predstavnika Komore u tijela Hrvatske obrtničke komore,
 24. provođenje odluka tijela Hrvatske obrtničke komore,
 25. obavljanje i drugih poslova utvrđenih zakonom i ovim Statutom.

 

Pored navedenih zadaća iz stavka 1. ovog članka, Komora obavlja i zadaće i poslove iz djelokruga Hrvatske obrtničke komore koje joj prenese Hrvatska obrtnička komora.